Privacy beleid
Wie zijn we
De Coninck Green BV, met maatschappelijke zetel te Kroonstraat 170, 3020 Veltem-Beisem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0782.599.958,hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uwpersoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers enleveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatigeverwerkingen.Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerkingvan uw persoonsgegevens.Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat overhoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dezeData Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Toepassingsgebied
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in hetalgemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.
Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen
De Coninck Green BV, met maatschappelijke zetel te Kroonstraat 170, 3020 Veltem-Beisem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0782.599.958, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzakebescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”)vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.
Persoonsgegevens
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens1mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer).Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte vanwerken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals EID-gegevens, Limosanummer).Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt endat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoekenwij u ons dit per kerende te melden.U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaaldediensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerkingeraan.
Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
1. Klantgegevens In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- encontactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en anderenuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen vanpromotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, hetvervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken)en/of ons gerechtvaardigd belang.

2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers,evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttigecontactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, hetbeheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals hettoesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van deovereenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichteelektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andereverplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of hetLimosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingvoor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment wordeningetrokken.

3. Gegevens van personeel Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en deloonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

4. Andere gegevens Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ookpersoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onzesector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in hetbelang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigdbelang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.
Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functievan de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met uhebben.Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn vanzeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd,behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moetenbewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
Rechten
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt: - Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens diewij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

- Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuistepersoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uwpersoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onderde voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnende gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijkzijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of onsgerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoorzij zijn verzameld.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeftverstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het rechtdeze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee tehouden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor onsnoodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van deovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor dedoeleinden waarvoor zij werden verzameld.

- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens isgebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in tetrekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor overeen andere rechtsgrond beschikken.

- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevensgeen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordtonderworpen.
U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de dienst Marketing.

De contactpersoon hiervoor is Dhr.Stijn De Coninck met contactgegevens:
info@de-coninckgreen.be
0497 05 11 00

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uwpersoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeelbent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geengehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.beU kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van deverwerking van uw persoonsgegevens.
Doorgifte aan derden
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijkverwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals door deoverheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of hetmeedingen naar overheidsopdrachten).Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de EuropeseEconomische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derdelanden met een passend beschermingsniveau.De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners ofinstellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard vanuw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in hetkader waarvan zij werden verstrekt.Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kanbijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onzeactiviteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijkdat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aaneen bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaandte informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat ditin bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijkebeperkingen van toepassing kunnen zijn.Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan directmarketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
Technische en organisatorische maatregelen
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens eenafdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging,niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestaneverwerking van deze gegevens.In geen geval kan De Coninck Green BV aansprakelijk worden geacht voor enigedirecte of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van depersoonsgegevens.
Toegang door derden
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevensaan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau vanbescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkersen aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.
Nog vragen?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekkingtot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de dienstMarketing. De contactpersoon hiervoor is Dhr.Stijn De Coninck, info@de-coninckgreen.be
Laatst bijgewerkt op 14 maart 2024
In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd hoe De Coninck Green ('Bedrijf', 'wij', 'ons' en 'onze') cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website op https://www.fineana.be ('Website') bezoekt. Hierin wordt uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals uw rechten om ons gebruik ervan te controleren. In sommige gevallen kunnen we cookies gebruiken om persoonlijke informatie te verzamelen, of dat wordt persoonlijke informatie als we deze combineren met andere informatie.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door website-eigenaren om hun websites te late nwerken, of om efficiënter te werken, en om rapportage-informatie te verstrekken. 

Cookies die door de eigenaar van de website (in dit geval De Coninck Green) worden geplaatst, worden "first-party cookies" genoemd. Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van de website worden geplaatst, worden 'cookies van derden' genoemd. Cookies van derden maken het mogelijk om functies of functionaliteit van derden op of via de website aan te bieden (bijv. advertenties, interactieve inhoud en analyses).De partijen die deze third-party cookies plaatsen, kunnen uw computer herkennen, zowel wanneer deze de betreffende website bezoekt als wanneer deze bepaalde andere websites bezoekt.
Waarom gebruiken we cookies?
We gebruiken first- en third-party cookies om verschillende redenen. Sommige cookies zijn om technische redenen nodig om onze website te laten werken, en we noemen deze "essentiële" of "strikt noodzakelijke" cookies. Andere cookies stellen ons ook in staat om de interesses van onze gebruikers te volgen en te targeten om de ervaring op onze online eigendommen te verbeteren. Derden plaatsen cookies via onze website voor reclame-, analyse- en andere doeleinden. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven.
Hoe kan ik cookies beheren?
U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. U kunt uw cookierechten uitoefenen door uw voorkeuren in te stellen in de Cookie Consent Manager. Met de Cookie Consent Manager kunt u selecteren welke categorieën cookies u accepteert of weigert.

Essentiële cookies kunnen niet worden geweigerd omdat ze strikt noodzakelijk zijn om u diensten te verlenen. De Cookie Consent Manager is te vinden in de meldingsbanner en op onze website via het icoon in de linker benedenhoek van uw scherm. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken, hoewel uw toegang tot sommige functies en delen van onze website beperkt kan zijn.

U kunt ook de instellingen van uw webbrowser instellen of wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. De specifieke soorten first- en third-party cookies die via onze website worden aangeboden en de doeleinden die ze vervullen, worden beschreven in de onderstaande tabel (houd er rekening mee dat de specifieke cookies die worden aangeboden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke online eigendommen die u bezoekt):

Essentiële websitecookies:

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via onze website en om sommige van de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden.
Naam:
rc::a
Doel:
Wordt gebruikt omgebruikersgedrag te volgen en te analyseren om mensen te onderscheiden van bots of geautomatiseerde software.
Aanbieder:
www.google.com
Dienst:
Type:
html_local_storage
Geldigheid:
aanhoudend
Analyse- en aanpassingscookies:

Deze cookies verzamelen informatie die in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn,of om ons te helpen onze website voor u aan te passen.

Naam:
_ga
Doel:
Registreert een bepaalde ID die wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website door de gebruiker
Aanbieder:
.fineana.be
Dienst:
Type:
http_cookie
Geldigheid:
2 jaar
Naam:
_ga_ #
Doel:
Wordt gebruikt om individuele gebruikers te onderscheiden door middel  van de aanduiding van een willekeurig gegenereerd nummer als  klantidentificatie, waarmee bezoeken en sessies kunnen worden berekend
Aanbieder:
.fineana.be
Dienst:
Type:
http_cookie
Geldigheid:
2 jaar
Advertentie cookies:

Deze cookies worden gebruikt omreclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze voeren functies uit zoalsvoorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend opnieuw verschijnt, ervoorzorgen dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders en insommige gevallen advertenties selecteren die zijn gebaseerd op uw interesses.

Naam:
IDE
Doel:
Wordt gebruikt om de conversieratio te meten van advertenties die aan de gebruiker worden gepresenteerd.
Aanbieder:
.doubleclick.net
Dienst:
Type:
server_cookie
Geldigheid:
13 maanden
Naam:
_fbp
Doel:
Facebook-trackingpixel die wordt gebruikt om bezoekers te  identificeren voor gepersonaliseerde advertenties.
Aanbieder:
.fineana.be
Dienst:
Type:
http_cookie
Geldigheid:
3 maanden
Naam:
_gcl_au
Doel:
Gebruikt door GoogleAdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hunservices gebruiken.
Aanbieder:
.fineana.be
Dienst:
Type:
http_cookie
Geldigheid:
3 maanden
Naam:
test_cookie
Doel:
Een sessiecookie die wordtgebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
Aanbieder:
.doubleclick.net
Dienst:
Type:
server_cookie
Verloopt in:
15 minuten
Hoe kan ik cookies in mijn browser beheren?
Aangezien de manier waarop u cookies kunt weigeren via de instellingen van uw web browser van browser tot browser verschilt, dient u het helpmenu van uw browser te raadplegen voor meer informatie. Hieronder vindt u informatie over het beheren van cookies in de meest populaire browsers:

Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Edge
Opera

Bovendien bieden de meeste advertentienetwerken u een manier om u af te melden voor gerichte advertenties. Voor meer informatiekunt u terecht op:

Alliantie voor digitale advertenties
Digitale Reclame Alliantie van Canada
Europese alliantie voor interactieve digitale reclame
Hoe zit het met andere trackingtechnologieën, zoals webbakens?
Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. We kunnen van tijd tot tijd andere,vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals webbakens (ook wel 'trackingpixels' of 'clear gifs' genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatiecode bevatten die ons in staat stelt te herkennen wanneer iemand onze website heeft bezocht of een e-mail heeft geopend waarin hij of zij is opgenomen.

Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina binnen een website naar de andere te volgen, om cookies te leveren of ermee te communiceren, om te begrijpen of u naar de website bent gekomen via een online advertentie die wordt weergegeven op een website van een derde partij, om de prestaties van de site te verbeteren en om het succes van e-mailmarketingcampagnes te meten. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te functioneren, en dus zal het weigeren van cookies hun werking belemmeren.
Maakt u gebruik van Flash-cookies of Local SharedObjects?
Websites kunnen ook zogenaamde"Flash-cookies" (ook bekend als Local Shared Objects of"LSO's") gebruiken om, onder andere, informatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van onze diensten, fraudepreventie en voor andere siteactiviteiten. 

Als u niet wilt dat Flash-cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash-speler aanpassen om de opslag van Flash-cookies te blokkeren met behulp van de tools in het paneel met opslaginstellingen voor websites. U kunt Flash-cookies ook beheren door naar het Global Storage Settings Panel te gaan en de instructies te volgen (die instructies kunnen bevatten die bijvoorbeeld uitleggen hoe u bestaande Flash-cookies kunt verwijderen, op de Macromedia-site "informatie"genoemd, hoe u kunt voorkomen dat Flash LSO's op uw computer worden geplaatst zonder dat u hierom wordt gevraagd, en (voor Flash Player 8 en hoger) hoe u Flash-cookies kunt blokkeren die niet worden geleverd door de exploitant van de pagina waarop u zich op dat moment bevindt). Houd er rekening mee dat het instellen van de FlashPlayer om de acceptatie van Flash-cookies te beperken of te beperken, de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen kan verminderen of belemmeren, met inbegrip van, mogelijk, Flash-toepassingen die worden gebruikt in verband met onze diensten of online inhoud.
Bieden jullie gerichte advertenties aan?
Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele apparaat plaatsen om advertenties via onze website weer te geven. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om relevante advertenties aan te bieden over goederen en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Ze kunnen ook technologie gebruiken die wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten. Ze kunnen dit bereiken door cookies of webbakens te gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze en andere sites om relevante advertenties te bieden over goederen en diensten die mogelijk interessant voor u zijn. De informatie die via dit proces wordt verzameld, stelt ons of hen niet in staat om uw naam, contactgegevens of andere gegevens die u rechtstreeks identificeren te identificeren, tenzij u ervoor kiest deze te verstrekken.
Hoe vaak zullen jullie dit Cookiebeleid bijwerken?
We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen weer te geven in de cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Bezoek daarom dit Cookiebeleid regelmatig om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en aanverwante technologieën. De datum bovenaan dit Cookiebeleid geeft aan wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.
Waar kan ik meer informatie krijgen?
Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies o fandere technologieën, kunt u een e-mail sturen naar info@de-coninckgreen.be of per post naar:

De Coninck Green
Kroonstraat 170
3020 Herent
België
Telefoon: (+32)497 05 11 00